Publications

My Publications

2023

 1. Zili Meng, Tingfeng Wang, Yixin Shen, Bo Wang, Mingwei Xu, Rui Han, Honghao Liu, Venkat Arun, Hongxin Hu, Xue Wei,
  [Enabling High Quality Real-Time Communications with Adaptive Frame-Rate],
  USENIX NSDI 2023, Boston, MA, USA. (paper) GitHub Repo stars

2021

 1. Yixin Shen, Zili Meng, Jing Chen, Mingwei Xu,
  Quantifying the Transient Performance of Congestion Control Algorithms,
  ACM SIGCOMM 2021(poster), Virtual Event. (paper) (video) (poster) GitHub Repo stars
 2. Zili Meng, Yaning Guo, Yixin Shen, Jing Chen, Chao Zhou, Minhu Wang, Jia Zhang, Mingwei Xu, Chen Sun, Hongxin Hu,
  Practically Deploying Heavyweight Adaptive Bitrate Algorithms With Teacher-Student Learning,
  IEEE/ACM Transactions on Networking (ToN), Vol. 29, No. 2, 2021. (paper) (website) GitHub Repo stars

Talks

 1. Group Sharing on Personal Experience of Kernel Development and How to Write Better Code: slides