Bio

My Experiences

Education

  • Tsinghua University, Beijing, China
    2018 – 2022, B.Eng. @ Electronic Engineering
    Advisor: Prof. Mingwei Xu
  • Hangzhou Xuejun High School, Hangzhou, China
    2015 – 2018, High School Graduate

Work Experiences